Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Tyto Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a klientem (příjemcem zdravotních služeb) ( dále jen ,,smluvní podmínky“).

Poskytovatel zdravotních služeb: Papesch Dent s.r.o.  IČ: 067 18 655 se sídlem Partyzánská 3, 747 05, Opava,  s ní spolupracující lékaři,zaměstnanci (dále jen jako ,,poskytovatel“).

Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č.372/2011 Sb.

Termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky.

Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

 

 Povinnosti poskytovatele

Papesch Dent a její zaměstnanci a spolupracující lékaři se zavazují:

Vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství, stomatochirurgie, parodontologie atd. na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu klienta         a s platnými předpisy a zákony ČR.

Vést zdravotnickou dokumentaci klienta dle platných předpisů.

Nakládat s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými přepisy.

Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu jak o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu), ale i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem.

Zároveň mu bude oznámena cena hrazená pacientem za daný výkon.

Poskytovatel je povinen objednávat klienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání klientů. Zároveň si však poskytovatel vyhrazuje právo na určování pořadí pacientů.

Poskytovatel je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/klient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s klientem tak, aby klient všemu rozuměl.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout či ukončit léčbu pacienta za situace, že:

 • Klient nedodržuje navržený léčebný postup.
 • Klient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín a/nebo neuhradí poplatek za nerespektování objednávkového systému.
 • Klient nerespektuje tyto smluvní podmínky či omezuje práva jiných pacientů.
 • Požadavky klienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře.
 • Z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody).

 

 Povinnosti klienta

Klient je povinen:

 • Vyplnit řádně a správně anamnestický dotazník a nezatajit žádné podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na poskytnutí zdravotní péče.
 • Řídit se smluvními podmínkami poskytovatele. Pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech.
 • Informovat poskytovatele o změně pojišťovny,adresy a tel. čísla.
 • Dodržovat navržený léčebný postup.
 • Pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik a dbát o vysoký standard své zubní hygieny.
 • Akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jako nezbytnou součást léčby.
 • Poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu.

Dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygieny.

Po ukončení léčby docházet na pravidelné preventivní kontroly jednou za        6 měsíců i v případě, že nebude mít žádné obtíže.

 Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí klientovi sdělit – ústně, telefonicky, SMS zprávou či        e-mailem. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat klienta (ústně, telefonicky, SMS zprávou či e-mailem) o takové změně. Klient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace.

Pro případ absence (dle předchozího odstavce) tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu. Smluvní pokuta je dána 1/2 minutové sazby ordinace (zpřístupněna v ceníku) a sjednané plánované délky ošetření. Smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat klientovi.

Klient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení. Absenci klienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději  24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – osobně na recepci Papesch Dent, prostřednictvím elektronické pošty Papeschdent@seznam.cz nebo telefonicky či SMS zprávou na tel. 732 60 25 36

Smluvní zdravotní pojišťovny

Poskytovatel má smlouvy se zdravotními pojišťovnami v ČR. Pacient bere na vědomí, že péče hrazená zdravotními pojišťovnami kryje pouze některé základní druhy ošetření, a to pouze za použití nejzákladnějších materiálů. Za ostatní ošetření a ošetření s použitím kvalitnějších materiálů bude pacientovi výkon účtován k přímé úhradě.

Ceník služeb je přístupný k nahlédnutí v ordinaci.

Individuální možné varianty léčby a cenový návrh pro daného klienta sdělí lékař klientovi na základě vyšetření,  a to před vlastním léčebným výkonem.    U rozsáhlých (klinicky i cenově náročných) rekonstrukčních výkonů připraví lékař klientovi cenový plán. V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena pouze dle aktuální minutové sazby ordinace. Minutová sazba ordinace je zpřístupněna v ceníku poskytovatele s tím, že minutová sazba ordinace dentální hygienistky je cca 50% vůči sazbě ordinace stomatologa. Smyslem „levné“ dentální hygieny je orientace na včasnou prevenci.

Reklamace

Poskytujeme záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny protetické práce (korunky, můstky).

Záruka se nevztahuje na výplně, dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.).

Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou zejména:

 • Nedbalost pacienta k ústní hygieně.
 • Neuposlechnutí lékařského doporučení.
 • Nesprávné používání protézy.
 • Neléčená dysfunkce čelistního kloubu.
 • Systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.).
 • Zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.

Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů